Regulamin

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Korzystanie z Platformy B2B
 4. Składanie zamówień
 5. Koszty dostawy
 6. Płatność
 7. Czas realizacji zamówień
 8. Reklamacje i zwroty
 9. Postanowienia dodatkowe

 §1Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy (zwany dalej: Platformą B2B) dostępny pod adresem internetowym adhaus.pl prowadzony jest przez firmę Adhaus Maciej Sieja z siedzibą ul.Długa 27a, 320-020 Wieliczka;  NIP: 6831365291 REGON:365590020
 2. Niniejszy Regulamin skierowany wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 3.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest właściciel sklepu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Patformy B2B. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich weryfikacji, aktualizacji i poprawiania.

§2 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Przewoźnika, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Przewoźnik – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji na Platformie B2B,wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Formularz zapytania – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie zapytania z prośbą o wycenę koszyka .
 6. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Platformy B2B.
 9. Sprzedawca – oznacza ADHAUS Maciej Sieja ul.Długa 27a, 32-020 Wieliczka właścicielem Platformy B2B.
 10. Strona Internetowa – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Platformę B2B, działające w domenie www.adhaus.pl.
 11. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy B2B.
 12. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 §3 Korzystanie z Platformy B2B

 1. Korzystanie z Platformy B2B oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej
 2. Korzystanie z Platformy B2B odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach.

§4 Składanie zamówień

  1. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę www.adhaus.pl.
  2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.
  3. Zamówienia mogą składać klienci prowadzący działalność gospodarczą.
  4. Klient może składać zamówienia na Platformie B2B przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Platformy B2B, za wyjątkiem okresów przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej wywołanych problemami technicznymi lub innymi uzasadnionymi okolicznościami.
  5. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA ZAPYTANIA” pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej.
  6. Przed wysłaniem „KOSZYKA ZAPYTANIA” do sprzedawcy , zamawiający wypełnia informacje tj nazwę firmy, imię i nazwisko,telefon oraz maila wraz z zaznaczeniem czy jest to zamówienie towaru czy prośba o wycenę.
  7. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
  8. Poprzez wysłanie”KOSZYKA ZAPYTANIA”Kupujący składa Sprzedającemu w formie elektronicznej zamówienie lub prośbę o wycenę wraz z określeniem asortymentu towaru i jego ilości oraz ewentualnego rodzaju znakowania.
  9. Po złożeniu zamówienia lub prośby o wycenę, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia lub wyceny.
  10. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje dostępność zamówionych Towarów.
  11. W wypadku pozytywnej weryfikacji dostępności zamówionych Towarów, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
  12. W przypadku gdy w toku weryfikacji dostępności Towarów realizacja zamówienia Klienta okaże się niemożliwa ze względu na ich niedostępność lub gdy realizacja nie będzie możliwa w terminie deklarowanym przez Sprzedawcę przy składaniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
  13. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);

c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).

d) Modyfikację zamówienia w sposób ustalony przez Klienta i Sprzedawcę.

 14.Potwierdzenie zamówienia jest wiążące dla obu stron.

15.Klient może wycofać złożone zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mailem na           adres   biuro@adhaus.pl pod warunkiem, że zamówiony towar nie został już oznakowany, spakowany lub wysłany.

16.Nie ma możliwości anulowania zamówienia na towar, który został już oznakowany.

17.Wszystkie ceny podane są w PLN i są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Do każdego zrealizowanego zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana na wskazany adres pocztowy lub mailowy w przypadku faktur elektronicznych.

§5 Koszty dostawy

 1. W przypadku zamówień o wartości poniżej 3000 zł netto, koszty transportu do siedziby Kupującego (dostawy w dni robocze lub usługi terminowej) .
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru od momentu jego wydania z magazynu.
 3. Istnieje możliwość zlecenia wyboru transportu Sprzedającemu.
 4. Standardowo usługa transportu , zostanie  zrealizowana przez firmę kurierską.
 5. Standardowy koszt wysyłki w przypadku paczki do 31.5 kg wynosi 18,00 PLN + VAT.
 6. Wysyłka ceramiki wiąże się z dodatkowym zabezpieczeniem paczki i zwiększonym kosztem transportu. Poniżej znajdują się szczegółowe koszty transportu:
 7. do 100 szt. kubków – koszt 50 zł netto (1/4 palety)
 8. 100-250 szt. kubków – koszt 75 zł netto (1/2 palety)
 9. 250-1080 szt. kubków – koszt 110 zł netto (1 paleta)
 10. Koszt dostawy przesyłek o nietypowej wielkości ustalany jest indywidualnie przez Sprzedawcę i Kupującego.

§6 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danym Towarze:
 2. a) stanowią ceny netto (nie uwzględniają stawki podatku od towarów i usług) i określone są w złotych polskich;
 3. b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
 4. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena potwierdzona przez Sprzedającego w odpowiedzi na przesłany KOSZYK ZAPYTANIA z ilością Towaru  oraz określeniem techniki zdobienia oraz jego wielkości.
 5. Klient płaci za zamówienie poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

                             


Kategorie